Social

?ikolatal? Kurabiye (Visne katk?l?)

Gerekli Malzemeler

 • 200 gr ?ikolata
 • 100 gr tereya??
 • 200 gr kedi dili bisk?visi
 • 100 gr pudra ?ekeri
 • 1 yumurta sar?s?
 • 1 kavanoz vi?ne taneli komposto (?uruba bat?r?lm?? vi?ne de olabilir)

Gerekli Mutfak Esyalar?

 • Haz?rlan?? b?l?m?nde anlat?lan i?lemleri s?ras?yla uygulamak i?in yumurta sar?s? i?in 1 adet kase ,biskuvi ve hamur i?in 2 adet geni? kap, ve geni? bir tepsi
 • ?ikolatay? eritebilmek i?in eritme kab? ve ocak
 • Pasta ka??d?
 • Kar???mlar? h?zla haz?rlayabilmeniz i?in el mixeri(kar???mlar? tahta bir ka??k yard?m? sayesinde de haz?rlayabilirsiniz)
 • So?utma i?lemlerini yapabilmek i?in buzdolab?

?zellikleri

Haz?rlan?? Zorluk Derecesi: ****
Ki?i Servis Say?s?: 10 ki?ilik
Saklama S?resi: Hava almayan bir kapta en fazla 2 g?n
?neri: Evinizde verece?iniz koktyl tarz? davetlerde ho? olaca?? kan?s?nday?z.

Haz?rlan?s?

 • Dil bisk?vilerini bir kaseye ufalay?n.
 • ?ikolatan?n yar?s?n? (100 gr )bir kapta hafif ate?te eritin.
 • Yumurta sar?s?n? hamuru yapaca??n?z kapta . tereya?? ile birlikte ??rp?n. ( Bu i?lemi el mixeri ile yapabilece?iniz gibi tahta bir ka??kla rahatl?kla yapabilirsiniz.)
 • Tereya?? ile ??rp?lm?? yumurta harc?n?n ?zerine pudra ?ekerini ekleyin.
 • B?t?n olu?turdu?unuz harc?n ?zerine ufalad???n?z dil bisk?vilerini ekleyin ve krema halini al?ncaya kadar kar??t?r?n.
 • Krema halini alan kar???m?n?za eritilmi? ?ikolatan?z? ekleyin.?yice kar??t?r?n ve p?r?zs?z bir hale getirin.
 • Haz?rlad???n?z kar???m? biraz sertle?mesi i?in buzdolab?nda bekletin.( Sertlik hamurunuzu ?ekle sokabilece?iniz k?vamda olmal?)
 • Dolaptan ??kard???n?z hamurlar? k???k par?alar halinde ay?rarak her birinin i?inde 1 adet vi?ne yerle?tirin.
 • Vi?neyi g?r?nmeyecek ?ekilde ?rt?n ve k???k bir top haline getirin ve geni? bir tepsiye dizin. Tepsiye dizilen vi?neli toplar?n ?zerlerine k?rdan bat?r?n.
 • ?ikolatan?n ?b?r yar?s?n? da eritin. Tepsiye dizdi?iniz vi?neli toplar?n ?zerinde gezdirin.
 • Haz?rlad???n?z kurabiyeleri buzdolab?nda sertle?inceye kadar bekletin.